Nasze usługi

 • Opracowywanie instrukcji.
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP i PIS.
 • Sporządzanie dokumentacji BHP.
SDF Łódź - szkolenia dla firm

Dzięki posiadanemu przez nas wieloletniemu doświadczeniu w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej jesteśmy w stanie zaproponować Państwu świadczenie usług w zakresie pomocy przy:

 • Sporządzenia protokołu wypadku,
 • Sporządzenia karty wypadku,
 • Zebrania informacji od poszkodowanego oraz świadków zdarzenia,
 • Przygotowania pism do ZUS,
 • Oraz wielu innych aspektów związanych z wypadkami przy pracy;

zarezerwuj

Świadczymy usługę Outsourcingu w zakresie nadzoru nad zagadnieniami BHP i P.Poż w firmach. W zakres świadczonego nadzoru wchodzą między innymi:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń i ergonomii,
 • sporządzanie dokumentacji BHP t.j. zarządzeń, instrukcji i regulaminów,
 • Przygotowania pism do ZUS,
 • oraz wielu innych czynności, których zakres reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

zarezerwuj

Pomagamy w sporządzeniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Nasze usługi w tym zakresie dzielimy na trzy etapy:

 • rozeznanie stanowisk pracy oraz procesu technologicznego
 • dobranie metody oceny ryzyka zawodowego do charakteru wykonywanych prac,
 • dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz pomoc i doradztwo w zakresie wprowadzenia działań korygujących poziom ryzyka

zarezerwuj

Audyt funkcji personalnej w swoim założeniu ma badać podstawowe kwestie związane z prowadzeniem spraw pracowniczych. Jednakże aby jego przeprowadzenie odniosło pozytywny skutek musi obejmować takie zagadnienia jak:

 • skontrolowanie i usystematyzowanie istniejących w zakładzie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz wewnątrzzakładowych dokumentów regulujących sprawy pracownicze
 • kontrola i sprawdzenie funkcjonowania działu kadr
 • komunikację między pracownikami,
 • poziom satysfakcji pracowników,
 • sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
 • sposoby zarządzania i kierowania ludźmi;

zarezerwuj

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzany przez nas polega na:

 • skontrolowanie i usystematyzowanie istniejących w zakładzie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz wewnątrzzakładowych dokumentów regulujących sprawy pracownicze
 • zapoznaniu się z warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach,
 • sprawdzeniu organizacji i wyposażenia stanowisk pracy pod kątem wymagań prawnych,
 • uwzględnienie stosowanych na stanowiskach wymogów korporacyjnych w odniesieniu do funkcjonujących przepisów

Audyt przeprowadzany jest według ustalonego indywidualnie zakresu obejmującego ocenę elementów związanych z bezpieczeństwem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • stan maszyn i urządzeń,
 • oznakowanie i zabezpieczenia,
 • kontrolę posiadanych dokumentacji bhp dotyczących stanowisk pracy;

Po przeprowadzonym audycie otrzymujecie Państwo szczegółowy raport a wraz z nim listę działań priorytetowych wraz z propozycją planu działań korygujących.

Audytujemy takie obszary jak:
 • zkolenia bhp oraz nadzór i kontrola stanu bhp,
 • prawidłowość wystawianych skierowań lekarskich na badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • stanowiska oraz maszyny i urządzenia techniczne,
 • ryzyko zawodowe,
 • dobór odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • prawidłowość sporządzenia dokumentacji powypadkowej,
 • rozeznanie procesów technologicznych pod kątem wytypowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
 • zaplecza higieniczno-sanitarne,
 • transport i magazynowanie,
 • ochrona przeciwpożarowa,

Po przeprowadzonym audycie otrzymujecie Państwo szczegółowy raport a wraz z nim listę działań priorytetowych wraz z propozycją planu działań korygujących.

zarezerwuj

Świadczona przez nas usługa doradztwa personalnego jest procesem pozwalającym na dobór kadry na każdy szczebel pracowniczy zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Realizujemy zlecenia rekrutacyjno-selekcyjne na wszelkiego typu stanowiska w obrębie produkcji, finansów, handlu, czy też doradztwa technicznego. Pomagamy również określić zapotrzebowanie w firmie zleceniodawcy na określonych pracowników.

zarezerwuj