Szkolenia BHP i PPOŻ | SDF Łódź

Zastanawialiście się Państwo dlaczego szkolenia BHP są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu Państwa firmy? Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania codziennych obowiązków na stanowisku pracy.

Dopilnowanie obowiązku w zakresie szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy.

Celem szkolenia BHP realizowanego przez naszą firmę jest przedstawienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz sposobów zminimalizowania zagrożeń z nią związanych, w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego szczebla zawodowego z wykorzystaniem praktycznych przykładów z życia codziennego.

 • BHP przy pracy z azbestem
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osob kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP
 • Bierzący nadzór BHP
 • Metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego
 • Metodyka dla wykładowców tematyki z zakresu BHP
 • Szkolenie PPOŻ
 • Szkolenie BHP w formie samokształcenia kontrolowanego

Szkolenie wstępne

Organizowane przez pracodawcę dla pracownika z którym nawiązał stosunek pracy, odbywające się w dniu rozpoczęcia pracy. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

 • Instruktaż ogólny – podczas, którego pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi przepisami BHP opisanymi w Kodeksie Pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy, a także wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w danej firmie. Instruktażu może dokonać pracodawca lub inna osoba działająca na zlecenie pracodawcy w zakresie zadań służby BHP.
 • Instruktaż stanowiskowy – zapewnia pracownikowi zapoznanie się z warunkami pracy, omówienie warunków środowiska pracy, pokazanie przez instruktora bezpiecznego i higienicznego sposobu wykonania czynności na danym stanowisku oraz samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora. Instruktażu może dokonać bezpośredni przełożony lub inny pracownik posiadający szkolenie w zakresie metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe

Organizowane są dla:

 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami – celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zabezpieczenia pracowników przed występującymi zagrożeniami na danym stanowisku. Powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż co 5 lat.
 • Pracowników biurowych i administracyjnych – szkolenie ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zagrożeń podczas wykonywanych zadań, sposobów ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku, organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Należy je przeprowadzać co 6 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – podstawowym celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu rozpoznania i oceny zagrożeń, które mogą wystąpić w procesie pracy, organizacji i zapewnieniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych stanowisk pracy. Szkolenie należy przeprowadzać co 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Przeznaczone jest szczególnie dla organizatorów produkcji, technologów, projektantów oraz konstruktorów. Przy organizacji należy zwrócić uwagę na rodzaj wykonywanych prac przez uczestników.
 • Pracowników służby BHP – szkolenie ma zapewnić aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, metod oceny i analizy zagrożeń na poszczególnych stanowiskach, organizacji oraz metod tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wsparcie w rozwiązaniu trudnych problemów zakresu BHP.
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych – celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresu przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych bądź w czasie wypadku. Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać w formie instruktażu co 3 lata lub co 12 miesięcy w przypadku gdy pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne.
Szkolenia BHP